Chưa phân loại

Gói 1000 số hóa

1.100.000 

Chưa phân loại

Gói 10000 số hóa đơn

5.700.000 

Chưa phân loại

Gói 300 số hóa

460.000 

Chưa phân loại

Gói 3000 số hóa

2.300.000 

Chưa phân loại

Gói 500 số hóa đơn

650.000 

Chưa phân loại

Gói 5000 số hóa đơn

320.000 

Hộ kinh doanh cá thế không có PMKT

Gói dịch vụ năm

2.800.000 

Hộ kinh doanh cá thế không có PMKT

Gói dịch vụ 3 năm

4.100.000 
900.000